تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
up
👼😍😘همه چیز در این وبلاگ😘😍👼


۱۰ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

- شادی خودرابه هیچ چیزوهیچکس وابسته نکن تاهمیشه از آن برخوردارباشی .

 2-انتظارنداشته باش همیشه آنچه دراطرافت اتفاق می افتدمطابق میل وخواسته ات باشد.

 3-هنگام عصبانیت هیچ تصمیم نگیر.

4-ازسختی ها ومشکلات زندگی استقبال کن وباغلبه برآنهابه خودپاداش بده .

 5- اجازه نده اتفاقات ناخوشایندروحیه ات راخراب کند.

6-بابحث های بی نتیجه انرژی خودراهدرنده.

7-انتظار نداشته باش بامنفی نگری جسمی سالم داشته باشی .

  8-از هیچکس وهیچ چیزتوقع نداشته باش .

 9- تاباخودمهربان نباشی ،نمی توانی مهربورزی .

 10-قبل ازمطمئن شدن ،درموردچیزی قضاوت نکن.

11-به تفسیروتعبیرکارهای دیگران نپرداز.

12-هرکاری راباعلاقه واشتیاق وتمرکزانجام بده.

 13-زندگی خودراهدفمندکن وبرای رسیدن به اهدافت تلاش کن .

 14-چیزهایی راکه دوست داری به دیگران ببخش .

 15-قلبت راازنفرت خالی کن تاخوشبختی درآن لانه کند.

 16-برای انجام کارهای موردعلاقه ات زیادبه نظرات دیگران اهمیت نده.

 17-درتصمیم خودتاخیرمینداز.

18-هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش وتاده بشمار.

19-بادیگران طوری رفتارکن که دوست داری باخودت رفتارشود.

20-به هیچکس امیدنداشته باش جزخدا.

21-برجسم وروح خودمسلط باش .

22-برای اینکه شادباشی بایدشادی آفرین باشی .

 23-درزندگی بجای شناوربودن شناگرباش

24-اندوه روزنیامده را،برروزآمده ات نیفزا.

 25-هرگزسعی نکن به دیگران بقبولانی که حرفت درست است.

 26-قبل ازانجام کارییاگفتن چیزی به ضرورت آن بیاندیش .

 27-بی احترامی دیگران رابابی اعتنایی جواب بده.

 28-به جای بیزاری ازانسانهاازرفتاربدآنهامتنفرباش .

 29-بگذاردیگران ازبه عنوان فردی آرام وخوشرویادکنند.

30-یگانه داروی آرامبخش روح یادخدااست.

 31-خودراازاسارت زنجیرهای بدبینی ،منفی نگری وناامیدی آزادکن.

 32-به خاطراشتباهات گذشته خودراسرزنش نکن .

33-به دیگران کمک کن آنچه راکه می خواهند بدست آورند.

34-درفرهنگ لغات خودشکست راتجربه معناکن .

 35-باشرایط زندگی سازگارباش .

 36-هنگام ازدست دادن ناراحت نشو،وقتی هم چیزی به دست آوردی خوشحال نباش.

 37-درمقابل خواسته هاوگفتاردیگران انعطاف پذیرباش ونخواه که حرف ،حرف خودت باشد.

38-برای کشف حقایق ،زیادتفکرکن ،بخصوص جهان آفرینش .

 39-به قدرتوان تلاش کن ونتیجه رابه خداواگذارکن .

40-هرگزخودت رابادیگران مقایسه نکن ،چراکه توچیزهایی داری که دیگران درحسرت آنهاهستند.دوستتون دارم

#برمیگردم


خوب بازم یه مدت نیستم معلوم نیست کی میام دلم براتون تنگ میشه خدا نگهدارتون باشهخیلیییییییییی باحاله

هیس...دخترها فریاد نمیزنند! هیس...دخترها بلند نمیخندند!
هیس...دخترها حقی ندارند!
هیس...دخترها باید آرام زندگی کنند!
هیس...دخترها باید درد را تحمل کنند! هیس...دخترها باید بسوزند وبسازند!
هیس...دخترها باید ظلم و حرف زور را قبول کنند! هیس...دخترها باید آرام بمیرند...
تنت را به تاراج بردند"اما" ارام بمیر... تکه تکه ات کردن "اما"ارام بمیر...
ناکام ماندی "اما"ارام بمیر...
اری به جرم دختر بودن...
حتی اگرفریادت گوش فلک را کر کرد
"اما "تو ارام بمیر...
کیست که حقت رابگیر بگیرد اتناجان
کیست که حال مادرت را درک کند اتنا جان
در هفت سالگی ناکام بروی وزندگی حقت نباشد... اری تو ارام بمیر
اما ان خائن جلاد باید با فریاد بمیرد ...ارزویمان شنیدن فریاد اوست...
اری فرهنگ ما به اتنای کوچک یه زندگی بدهکار است...
و اما تو ارام بمیر...

تسلیت ♂
خدای جذابیت اومده ها هعیییییی خدا :(


الان با وجوده مبارکم وبلاگ ناناسمو منور کردم انلاینم :) هورااااا


18 روز از 100روزگی وبلاگم گذشت من نبودم جشن بگیرم اینقدررررررر دلم تنگه ک نگووووو اما هنوز نبودنم ادامه داره هق هق هق :(

ااینقدررررررر دلم براتون تنگ شده ک حد نداره  مشهد حسابی شللوغه اما با صفا جاتون خالی حسابی 😊😙😙


دوستان مشهدم همتونو دعا کردم دوستون دارم بای


فرشـღـته ها
همیشه وجود دارند
ولی چون بال ندارن
بهشون میگن دختر
👼👼